مجوزهای قانونی

تعدادی از مجوزهای گروه مالی تارا جهت اطلاع بازدید کنندگان و مشتریان و همکاران در این قسمت قابل رویت میباشد:

مجوزکارگزاربیمهاز بیمه مرکزی 2
مجوزکارگزاربیمهاز بیمه مرکزی 3
مجوزدفترخدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی 2
مجوزدفترخدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی 3
مجوزکانون همیاری بانک قرض الحسنه رسالت 2
مجوزکانون همیاری بانک قرض الحسنه رسالت 3
فهرست